Vilkår

Kunde
Med Kunde menes bedrift, organisasjon, forening, kommunal eller statlig forvaltning, som innenfor rammene av sin virksomhet viser filmer for en avgrenset/definert gruppe.

Visningssted
Med Visningssted menes det sted/lokale der filmvisning skjer, dvs. det sted/lokale der Kunden driver sin virksomhet eller det stedet/lokalet som er innleid for filmvisningsvirksomheten. Avtale inngås for hvert enkelt sted/lokale som Kunden driver filmvisningsvirksomhet i.

Unntak
Av rettighetsårsaker kan det ikke inngås avtale for filmvisninger om bord i fartøy, tog eller fly. Avtale kan heller ikke inngås for åpne filmvisninger på registrert kino, skolekinovirksomhet, arrangementer som for eksempel byfester eller andre utendørsaktiviteter eller på filmfestivaler. For hoteller, vandrerhjem, pensjonater eller andre overnattingssteder tegnes Norwegian Film Overnight Lisens, som tillater visning på gjesterom eller i gjestehytter.

Filmer godkjent for visning
Kun filmer fra medvirkende filmselskaper kan vises innenfor rammen av denne avtalen. En forutsetning for visning av filmer i format VHS/DVD/Blu-ray er at disse skal være utgitt på kjøps- eller leiemarkedet i Norge, og at de er kjøpt/leid/lånt av en forhandler som er godkjent av filmbransjen. En forutsetning for visning av digitale filmer (nedlastede eller strømmede filer), er at visningen skjer via en lovlig tjeneste (nedlastings- eller strømmetjeneste) som er godkjent av filmbransjen og som er beregnet for og rettet mot det norske markedet. Avtalen omfatter ingen TV-produksjoner, filmer innspilt fra TV, kopierte eller importerte filmer, eller filmer som er ulovlig nedlastet eller strømmet via Internett. Avtalen omfatter kun filmer fra de til ethvert tidspunkt medvirkende filmselskaper, og som er lovlig produsert og anskaffet samt beregnet for det norske markedet. Filmene kan bare vises i originalversjon. Filmene må ikke redigeres, klippes, endres eller kopieres.

Visningsvilkår
Filmene kan bare vises for en ikke-betalende, avgrenset og definert gruppe. Filmvisningen kan ikke være tilgjengelig og åpen for allmennheten. Kunden kan uten Norwegian Films særskilte tillatelse markedsføre filmen/filmvisningen i materiale som kun retter seg mot den avgrensede gruppen som filmen kan vises for, f.eks. intern informasjon, medlemsblad, e-postmeldinger, via hjemmeside eller sosiale medier, til medlemmer/ansatte/elever. I tilfeller der den aktuelle filmen avbildes, må bildet kompletteres med © og navnet på det produserende filmselskapet. Markedsføring av filmvisning i trykte medier må begrenses til et allment ordvalg i form og uttrykk. Den aktuelle filmtittelen må ikke fremgå av tekstmassen. Det er ikke lov å bruke bilder av eller fra den aktuelle filmen. Plakatoppslag kan kun forekomme på det visningsstedet/i det lokalet der fremvisningen skal skje.

Medvirkende filmselskaper
Denne avtalen gjelder kun for filmer fra filmselskaper/filmprodusenter som er angitt nedenfor. Endringer blant de deltakende filmselskapene/filmprodusentene skal uten unødig opphold meddeles til Kunden, og skjer i form av oppdatering av listen over de deltakende filmselskapene/filmprodusentene på hjemmesiden www.norwegianfilm.as. Aktuell informasjon om deltakende filmselskaper/filmprodusenter, samt filmtitler som av andre årsaker ikke kan vises innenfor det institusjonelle rettighetsområdet og dermed er unntatt fra lisensvisninger, fremgår av hjemmesiden: www.norwegianfilm.as. Det påligger Kunden å holde seg oppdatert om eventuelle endringer blant medvirkende filmselskaper/filmprodusenter samt kun fremvise filmverk som er godkjent for visning av disse filmselskapene/filmprodusentene. Per i dag omfatter lisensen følgende filmselskaper/filmprodusenter:
  1. Nordisk Film
  2. Sony Pictures (inkl. Columbia TriStar Pictures)
  3. United Artists


Sertifikat
Når Norwegian Film har mottatt underskrevet avtale i retur, vil Norwegian Film, etter godkjenning av Kunden, uten unødig opphold sende Kunden det antall sertifikater som tilsvarer antall filmlisenser. Norwegian Film sender Kunden et valgfritt antall kopier med sertifikater etter avtale. Sertifikatet er kun gyldig for det kalenderåret som fremgår av sertifikatet. Norwegian Film er ansvarlig for at sertifikater for påfølgende år vil være Kunden i hende i tide før det aktuelle årsskiftet. Sertifikatene skal settes opp godt synlig i Kundens lokale og skal kunne fremvises ved ev. kontroll.

Gyldighetstid
Lisensavtalen tegnes per kalenderår. Hvis skriftlig oppsigelse ikke foreligger senest 90 dager før årsskiftet (dvs. senest 30 september), forlenges lisensavtalen automatisk slik at den gjelder ytterligere ett kalenderår. Hvis Kunden bryter avtalen, kan Norwegian Film AS med umiddelbar virkning ensidig si opp gjeldende lisensavtale og kreve å få sertifikatene i retur.

Betaling
Lisensavgift beregnes ifølge gjeldende prisliste. Fakturering skjer når undertegnet avtale har kommet Norwegian Film i hende og Norwegian Film har godkjent Kunden. Betalingsbetingelsene er 30 dager netto. Ved forlengelse av avtalen skjer fakturering i februar måned med betalingsbetingelser 30 dager netto. Samtlige priser er angitt uten MVA. Norwegian Film har rett til å justere prisen for lisensen i forkant av hvert nytt kalenderår.